Könsmedveten pedagogik

september 3, 2008

All personal vid utbildningsfunktionen och service på Sandö har varit på Gålsjö Bruk för en kurs i könsmedveten pedagogik. Ansvariga för kursen var Martin Neldén, Sara Johansson och Robert Ullmark. De försökte få oss att tänka till och se på tillvaron med nya glasögon. Att börja reflektera över hur vi reagerar och agerar vid olika tillfällen i vår vardag och då också i undervisningssituationer särskilt när det gäller mannligt och kvinnligt. Hur ser vi på frågor som:

  • Jag som lärare behandlar alla lika oavsett kön?
  • Har män och kvinnor lika stor makt?
  • Får tjejer och killar samma förutsättningar?
  • Finns utrustning till alla?
  • O.s.v.

Diskussionerna var allmänt livliga och mycket givande. Våra handledare/lärare hade verkligen tänkt till och gjorde dessa två dagar till tankeväckande dagar, Hur ser vi som lärare eller servicepersonal på exempelvis påståendet att ”Kvinnliga elever syns” och ”Studiemiljön på Sandö är anpassad till alla”.

Här ser du en liten skrift du kan beställa från Uppsala universitet om könsmedveten pedagogik.

Det var intressanta dagar med en gemytlig stämning i en underbar miljö. Det var bara regnet som gjorde att alla aktiviteter utomhus blev en aning våta.

Annonser

Jämställdhet och distansutbildning

oktober 29, 2007

De senaste veckorna har vi funderat mycket på vad som händer med jämställdheten när våra elever börjar läsa på distans. Blir det bättre eller sämre…

Bakgrunden är att det länge har pågått en diskussion om jämställdheten inom våra utbildningar i allmänhet och jämställdheten inom räddningstjänsten och Räddningsverket i synnerhet.

Denna diskussion fick extra bränsle häromveckan när undersökningen av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön presenterades, och resultatet är dystert.

”Undersökningen om förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön utfördes av Försvarshögskolan och omfattade samtliga anställda och SMO-studerande vid Räddningsverket. Tiden gäller de tre senaste åren. Efter bortfallsanalys betraktar Försvarshögskolan resultaten som representativa. Ju fler män som finns på en arbetsplats desto vanligare är trakasserierna av kvinnor. Dålig jämställdhet är också en grogrund för trakasserier av kvinnor.

Var tredje kvinnlig SMO-studerande på våra skolor uppger att hon känt sig trakasserad, var fjärde anställd kvinna säger samma sak. För männen är motsvarande andel 4,6 resp. 7,5 procent” från vår Generaldirektörs månadsbrev.

För lärare och personal som jobbar med utbildning har vi haft en del utbildning i ”könsmedveten pedagogik” med Fredrik Bondestam som arbetar som jämställdhetsstrateg på Räddningsverket (vi rekommenderar hans bok i ämnet).

Våra styrdokument

Dock finns det i princip inget i kursplanen för skydd mot olyckor ur jämställdhetssynvinkel och det borde vara där man borde börja om man ska ändra en av Sveriges mest ojämställda arbetsplatser. Vi har dessutom en utbildningsplan med ett mål som säger att ”Utbildningen skall … verka för etnisk mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män.” Att verka för är definitivt ingen kraftfull skrivning. Förutom detta har vi även en skrivning i våra pedagogiska riktlinjer som säger att ”I Räddningsverket skall vi verka för jämställdhet mellan kvinnor och män”. Hur kommer vi någon vart med de skrivningarna?

Varför är det viktigt?

Men för att komma till poängen, vilka är förutsättningarna för att detta ska bli bättre i skydd mot olyckor på distans?

Frågan kom upp när vi läste en artikel i datorn i utbildningen

…teknik och därmed IT är en manlig domän. Hur har detta förhållande påverkat de kvinnliga lärarnas syn på den egna förmåga att använda media och IT som verktyg i undervisningen?

Det finns med andra ord all anledning att vara vaken för och påminna sig om det djupt ojämlika maktförhållande som råder mellan män och kvinnor även när det gäller IT och media i skolan. Kvinnors underordning i vilket sammanhang det än gäller är orättfärdig och det borde ligga i allas intressen att arbeta medvetet och strategisk för en förändring. En jämlik värld är en bättre värld och det är något att sträva efter…

Detta tror vi

1. Utbildningen kommer att vara diskriminerande. Vi kommer att särbehandla och favorisera vissa grupper. När vi tagit den utgångspunkten kan vi ställa oss frågan vad vi kan göra för att mildra detta. Hur kan jag ändra mitt beteende för att inte göra utbildningen dålig i det avseendet. Vi tar alltid utgångspunkten att vi inte diskriminerar. Sextrakasseriundersökningen som vi skrev om är ett exempel på att så inte är fallet. Vi måste börja med att utgå ifrån att vi är diskriminerade.

2. Teknik är en traditionellt manlig domän. Det är män som skapar, driver, har arbetat längst med detta etc. Det måste vi ha i åtanke. Vilka grupper kommer vi att diskriminera mer genom att ha IT i utbildningen jämfört med skolbunden utbildning? Samtidigt innebär inte det att vi får generalisera med att ALLA män eller ALLA kvinnor är på ett visst sätt.

3. Att ställa olika kön mot varandra är inte lösningen. Det handlar inte om att visa att kvinnor är bättre eller män sämre på något, vi är alla individer. Det handlar om att vi som planerare, lärare, handledare, IT-tekniker, IKT-pedagoger etc ser till att få bort de orättvisor som finns i klassrum, utbildningsmaterial, kurslitteratur etc etc genom att agera på ett könsmedvetet sätt. Det handlar om att inte låta män få mer utrymme på bekostnad på kvinnor. Alla, oavsett kön, skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

4. Vi måste även tänka på vilka bilder och vilket bildspråk vi använder. Traditionellt framställs män som aktiva och agerande medan kvinnor är passiva åskådare. Ett exempel på sådant material är vår egen folder för SMO-utbildningen. Vad tycker du? Är detta bildmaterialet bra ur ett könsmedvetet perspektiv? Vi måste tänka speciellt mycket på detta när mycket av vårt kursmaterial är webbaserat med bilder. Och återigen måste vi vara självkritiska och utgå ifrån att de bilder vi väljer utan en tanke på kön är dåliga.

text och jamstalldhet

5. Det som är mindre dåligt ur diskrimineringssynpunkt på distans är exempelvis möjligheten att göra sin röst hörd i diskussioner i diskussionsforum. Ingen kan ta mer plats på bekostnad av någon annan. Samtidigt kommer vi ju på samma sätt diskriminera de som inte kan formulera sig i text på ett bra sätt. Vi bör därför jobba med olika medier, både asynkron (diskussionsforum) och synkron (e-möten) kommunikation. Ett exempel här är att det handlar om att bemöta inlägg på diskussionsforum på samma sätt oavsett kön. Utgå återigen ifrån att vi inte bemöter alla lika och koncentrera oss på att faktiskt göra det.

Det är några inlägg kopplat till detta. Kön och pedagogik finns det ofantligt mycket att fundera över…

Hjälp oss!

Vad tror du, vad bör vi tillsammans göra för att skapa en mer jämställd utbildning, kommer elever, lärare och personal att diskriminera mindre när vi inte träffas fysiskt lika mycket? Skriv gärna en kommentar om vad du tycker!