Lärstödscentrums besök i Revinge

april 30, 2008

Torsdag och fredag v17 fick ett antal lärare på Revinge en duvning i CuRSnet. En hel del frågor hoppas jag att jag rätat ut. En trolig orsak till en del av de problem som uppstår lyckades vi ta fram. En är förstås brister i handhavande/kompetens i hanteringen av själva systemet. Exempelvis måste jag som lärare innan jag aktiverar ett prov för elever själv läsa igenom all frågor, markera alla ingångsvärden för provets alla sidor, kontrollera ev. bilder, notera vilken respons eleverna skall ha, etc. Det vill säga göra precis som om provet görs med papper och penna, förbereda för att undanröja missförstånd. Brister i kontrollen verkar vara en stor orsak till många missförstånd och det förutsätts att bara för att provet görs elektroniskt så gör systemet precis som jag tänkt utan korrigering.

 

Under eftermiddagen på torsdagen informerade jag utbildningsansvariga från räddningstjänsten inom Revinges upptagningsområde om SMO-distansutbildningen och hur den är uppbyggd och genomförs. Detta var mycket uppskattat och jag kopplade även upp i Adobe Connect med en elev och en lärare som berättade hur det är att vara elev på en distansutbildning och hur lärarna jobbar med denna form. Det blev en del bra frågor och några såg även möjligheten att lättare kompetensutveckla sin egen personal, främst då personal vilka ej har smo.

 

Under tisdagen denna vecka, v18, genomförde vi samma information i Växjö, men denna gång helt med hjälp av Adobe Connect. Det fungerade över förväntan och jag tackar Karin Mace för hjälp i Växjö med uppkopplingen. /Håkan Lilja

Annonser

Förändra dina filer

april 29, 2008

Det var länge sen vi tipsade om fiffiga verktyg på webben. Zamzar är en webbsida som konverterar dina filer till i princip vilka format som helst.

Listan är för lång för att ta upp här men det går att konvertera dokument, bilder, musik, video och en del andra format – utan att du behöver installera någon mjukvara (vilket är bra för oss på Räddningsverket då vi är ytterst begränsade till installationer av programvara).

Namnet Zamzar kommer från en karaktär i Franz Kafkas bok ”The Metamorphosis” (förvandlingen). I romanen beskriver Kafka historien om den unga mannen Gregor Samsa som förvandlas till en stor insekt i sömnen.

Gillar du Kafka och brukar läsa denna blogg? Då är du säkert också intresserad av att jobba med oss som vikarie för vår webbibliotekarie. Hela annonsen finns på Platsbanken och du har tills den 29 maj på dig att söka.


Hur förebygger du fusk?

april 28, 2008

På Göteborgs universitet har Lars-Erik Nilsson skrivit en avhandling om studenters syn på fusk (här finns mer information om avhandlingen).

Strulande teknik, tidsbrist och en pressad social situation så förklarar sig studenter som hamnat i högskolornas disciplinnämnder misstänkta för fusk. Men avhandlingen visar också att det inte bara är slöa och pressade studenter som ligger bakom ”fusket”.

”Ytterligare argument som anförs i nämnderna är okunskap om gällande regler eller argumentet att man faktiskt är på högskolan för att lära sig hur vetenskapliga texter bör utformas. Lars-Erik Nilsson har granskat studenternas argument i disciplinnämnderna när de förklarar hur de ser på att de anklagas för att vilseleda den egna högskolan i samband med examination”.

Plagiering är den vanligaste formen av fusk och där spelar internet en viktig roll.

”Samtidigt finns det tydliga krav från politiskt håll och från arbetslivet att studenter ska lära sig nya arbetsformer som bygger på att datorer, andra elektroniska hjälpmedel och tillämpningar som till exempel Internet används. Lars-Erik Nilsson uppfattning är att många studenter ofta inte förstår vad ett korrekt akademiskt skrivande innebär vid den egna entrén till högskolan och att de inte heller har någon träning på det”.

Lars-Erik skriver också att förståelsen hos studenterna för svårigheter med att avgöra var gränsen går mellan ett gott arbete och fusk ligger. Det finns alltså flera dimensioner i fusk, de som fuskar medvetet och de som tror att de gör ett jättebra arbete men egentligen plagierar.

Vi har skrivit om detta tidigare och i det inlägget ger Stig-Roland Rask konkreta tips på hur man som utbildningsanordnare motverkar fusk och utvecklar det pedagogiska arbetet.

· arbeta med hela processen och inte bara resultatet

· diskutera etik

· eleven/studenten utgår från sitt eget intresseområde

· problematisera

· lägg upp strukturen gemensamt

· kontinuerliga avstämningsmöten

· lär dig hur dina studenter uttrycker sig

· publicera arbetena på nätet

· ha en uppföljande dialog med eleven

Avhandlingen som Lars-Erik Nilsson skrivit har producerats i projektet IKT och Lärande i Lärarutbildningar.


SMO på distans – lärande är platsoberoende

april 25, 2008

I senaste numret av Sirenen finns ett längre reportage om SMO på distans. Elever, lärare, biträdande skolchef och utbildningsdirek­tör vid skolan i Sandö och Håkan lilja från Lärstödscentrum intervjuas för att ge deras åsikter på utbildningen.

Du kan läsa hela reportaget på webben. Du hittar det på sida 26 och 27 i pdf-versionen av tidningen.

SMO distans kommer att utvärderas och en jämförande utvärdering av den skolbundna utbildningen. Positivt är att det går alldeles utmärkt att bedriva utbildning utanför Räddningsverkets skolbyggnader. Det har givit oss möjligheter att attrahera målgrupper som i tidigare inte skulle kunna läsa våra utbildningar.

Lärar-Martin

SMO-läraren Martin Neldén har handledning (Foto Jörgen Mähler, bild tagen från Sirenen)


Bloggens utveckling

april 25, 2008

Vi började skriva den här bloggen som ett sätt att få ut information och starta en diskussion om vårt arbete i allmänhet och Räddningsverkets distansutbildningar i synnerhet. Tidigare skrev vi ett manuellt nyhetsbrev som vi skickade ut med e-post. Idag ser vi att bloggen har haft många andra fördelar för oss, bland annat

  • Vi når ut till intresserade utanför Räddningsverket
  • Det är fler som läser om och diskuterar Räddningsverkets distansutbildningar
  • Vi får respons på vårt arbete genom kommentarer i bloggen
  • Personer som varit intresserade av SMO distans har hittat information om utbildningen på denna blogg
  • Vi har börjat fundera hur bloggen och liknande webbverktyg kan användas i våra utbildningar

Idag fick vi vår 10 000-e besökare på bloggen. Vi har totalt gjort 152 inlägg, det är 105 personer som prenumererar på inläggen via e-post vilket innebär att Feedblitz har skickat ut information drygt 15000 gånger till intresserade. Dessutom antar vi att det är en och en annan som läser inläggen via RSS.

Vet du inte vad RSS är? I sånt fall är det dags att lära dig, RSS är webbens textteve. Med RSS slipper du surfa runt och informationen kommer till dig istället. Nästa vecka kommer vi att skriva hur du lyckas med det och på det sättet revolutionerar ditt surfande.


I Sverige läser en av fyra på distans

april 22, 2008

SMO distans

Varje år när det kommer statistik från Högskoleverket och SCB om antal distansstuderande i Sverige är trenden densamma, fler läser på distans i högskolans grundutbildningar.

Idag läser en av fyra på distans och under de senaste tio åren har antalet distansstudenter tredubblats. Dock läser bara tio procent som läser heltid, för campusstuderande är den siffran 57 procent. Av dem som enbart läste kurser på distans var det något fler kvinnor än män som studerade på heltid. Vi hoppas att vi i framtiden också kommer att se fler kvinnliga elever på SMO distans.

Enligt SCB är studenter som läser på distans är äldre än övriga studenter. Läsåret 2006/07 var 40 procent av distansstudenterna äldre än 34 år, jämfört med 18 procent för övriga studenter. Tendenserna är detsamma i SMO på distans, eleverna är i genomsnitt äldre än den skolbundna utbildningen.

Läs mer på SCB:s webbplats


En skola där alla mår bra brinner inte lika lätt

april 22, 2008

GotlandRäddningsverket har i veckan arrangerat en konferens om ”En skola brinner varje dag – vem bryr sig?”. Skolbränderna kostar kommunerna omkring 500 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 000 lärartjänster.

Bakgrunden är att Antalet skolbränder fördubblades från 1996 till 2006. 2006 gjorde räddningstjänsten i Sverige över 500 utryckningar till skolbränder.

Hur gör vi för att skapa medvetenhet hos våra elever och ger dom verktyg för att förebygga skolbränderna? Och hur skapar vi gemensamt en skola som inkluderar och inte exkluderar elever. Eller som ordföranden i Sveriges elevråds centralorganisation sa under konferensen

”…skolan inte bara är en plats för inhämtande av kunskap utan också en social arena för eleverna. En god skolmiljö omfattar också utrymmen för föreningsliv och andra aktiviteter förutom lektionerna. Elever som trivs i sin skola förstör inte och de eldar inte heller i den…”

Läs mer på Räddningsverkets webbplats

Vad bloggas om skolbränder? Via Technorati

Vad skrivs i tidningarna? Via Nyhetsportalen

Uppdaterat: DN skriver om detta.