Ny svensk forskning: IT har positiva effekter på lärandet

oktober 30, 2007

Nu är det bevisat ”IT har positiva effekter på lärandet”. Det är myndigheten för skolutveckling som gjort en analys av aktuella studier och forskningsrapporter. Det framkommer att IT i sig skapar inte ett bättre lärande men ”Användandet av IT är effektivt när eleverna tycker att arbetsuppgiften uppfyller sitt syfte och IT är integrerat i lärprocessen så att effekten av lektionen bli mer långsiktig. När IT blir ett normalt inslag i klassrummet och i det pedagogiska arbetet finns det klara tecken på positiva effekter för lärande och elevers prestationer”.

Detta är dock inte helt lätt att skapa. Att använda IT i utbildningen kräver träning att använda digitala medier och våga bryta ned hur lärandet distribueras.

Peter Karlberg (som jobbar på myndigheten för skolutveckling) skriver också om detta på sin blogg.

Unga nätkulturerMen det är viktigt att börja fundera över detta. Nu börjar de första digitala infödingarna börja våra utbildningar, dvs de som inte känner till tiden före Internet. Man räknar att dessa personer är runt 20-årsåldern. Just om dessa har det skrivits i den pinfärska och inspirerande skriften ”Unga Nätkulturer” från KK-stiftelsen.

”Våra barns och ungdomars nätanvändande är så brett och mångfacetterat att det bäst låter sig beskrivas som en hel kultur, eller snarare kulturer, eftersom det tar sig många uttryck och visar sig i olika skepnader. I dessa nätkulturer finns beståndsdelar som kommer att vara centrala ingredienser när framtidens lärande organiseras och iscensätts.

I Unga nätkulturer låter vi noggrant utvalda delar av den svenska sakkunskapen komma till tals kring detta scenario. Utifrån olika professioner och erfarenheter reflekterar de kring samhällsutvecklingen och nätets möjligheter och problemområden. Skriften vänder sig främst till lärare och andra verksamma inom skolans värld, till exempel lärarutbildare, lärarstudenter, IT-ansvariga, skolpolitiker och forskare, men är så generell till sitt innehåll att den bör intressera fler”.’

Ladda ner eller beställ skriften här

Annonser

Jämställdhet och distansutbildning

oktober 29, 2007

De senaste veckorna har vi funderat mycket på vad som händer med jämställdheten när våra elever börjar läsa på distans. Blir det bättre eller sämre…

Bakgrunden är att det länge har pågått en diskussion om jämställdheten inom våra utbildningar i allmänhet och jämställdheten inom räddningstjänsten och Räddningsverket i synnerhet.

Denna diskussion fick extra bränsle häromveckan när undersökningen av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön presenterades, och resultatet är dystert.

”Undersökningen om förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön utfördes av Försvarshögskolan och omfattade samtliga anställda och SMO-studerande vid Räddningsverket. Tiden gäller de tre senaste åren. Efter bortfallsanalys betraktar Försvarshögskolan resultaten som representativa. Ju fler män som finns på en arbetsplats desto vanligare är trakasserierna av kvinnor. Dålig jämställdhet är också en grogrund för trakasserier av kvinnor.

Var tredje kvinnlig SMO-studerande på våra skolor uppger att hon känt sig trakasserad, var fjärde anställd kvinna säger samma sak. För männen är motsvarande andel 4,6 resp. 7,5 procent” från vår Generaldirektörs månadsbrev.

För lärare och personal som jobbar med utbildning har vi haft en del utbildning i ”könsmedveten pedagogik” med Fredrik Bondestam som arbetar som jämställdhetsstrateg på Räddningsverket (vi rekommenderar hans bok i ämnet).

Våra styrdokument

Dock finns det i princip inget i kursplanen för skydd mot olyckor ur jämställdhetssynvinkel och det borde vara där man borde börja om man ska ändra en av Sveriges mest ojämställda arbetsplatser. Vi har dessutom en utbildningsplan med ett mål som säger att ”Utbildningen skall … verka för etnisk mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män.” Att verka för är definitivt ingen kraftfull skrivning. Förutom detta har vi även en skrivning i våra pedagogiska riktlinjer som säger att ”I Räddningsverket skall vi verka för jämställdhet mellan kvinnor och män”. Hur kommer vi någon vart med de skrivningarna?

Varför är det viktigt?

Men för att komma till poängen, vilka är förutsättningarna för att detta ska bli bättre i skydd mot olyckor på distans?

Frågan kom upp när vi läste en artikel i datorn i utbildningen

…teknik och därmed IT är en manlig domän. Hur har detta förhållande påverkat de kvinnliga lärarnas syn på den egna förmåga att använda media och IT som verktyg i undervisningen?

Det finns med andra ord all anledning att vara vaken för och påminna sig om det djupt ojämlika maktförhållande som råder mellan män och kvinnor även när det gäller IT och media i skolan. Kvinnors underordning i vilket sammanhang det än gäller är orättfärdig och det borde ligga i allas intressen att arbeta medvetet och strategisk för en förändring. En jämlik värld är en bättre värld och det är något att sträva efter…

Detta tror vi

1. Utbildningen kommer att vara diskriminerande. Vi kommer att särbehandla och favorisera vissa grupper. När vi tagit den utgångspunkten kan vi ställa oss frågan vad vi kan göra för att mildra detta. Hur kan jag ändra mitt beteende för att inte göra utbildningen dålig i det avseendet. Vi tar alltid utgångspunkten att vi inte diskriminerar. Sextrakasseriundersökningen som vi skrev om är ett exempel på att så inte är fallet. Vi måste börja med att utgå ifrån att vi är diskriminerade.

2. Teknik är en traditionellt manlig domän. Det är män som skapar, driver, har arbetat längst med detta etc. Det måste vi ha i åtanke. Vilka grupper kommer vi att diskriminera mer genom att ha IT i utbildningen jämfört med skolbunden utbildning? Samtidigt innebär inte det att vi får generalisera med att ALLA män eller ALLA kvinnor är på ett visst sätt.

3. Att ställa olika kön mot varandra är inte lösningen. Det handlar inte om att visa att kvinnor är bättre eller män sämre på något, vi är alla individer. Det handlar om att vi som planerare, lärare, handledare, IT-tekniker, IKT-pedagoger etc ser till att få bort de orättvisor som finns i klassrum, utbildningsmaterial, kurslitteratur etc etc genom att agera på ett könsmedvetet sätt. Det handlar om att inte låta män få mer utrymme på bekostnad på kvinnor. Alla, oavsett kön, skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

4. Vi måste även tänka på vilka bilder och vilket bildspråk vi använder. Traditionellt framställs män som aktiva och agerande medan kvinnor är passiva åskådare. Ett exempel på sådant material är vår egen folder för SMO-utbildningen. Vad tycker du? Är detta bildmaterialet bra ur ett könsmedvetet perspektiv? Vi måste tänka speciellt mycket på detta när mycket av vårt kursmaterial är webbaserat med bilder. Och återigen måste vi vara självkritiska och utgå ifrån att de bilder vi väljer utan en tanke på kön är dåliga.

text och jamstalldhet

5. Det som är mindre dåligt ur diskrimineringssynpunkt på distans är exempelvis möjligheten att göra sin röst hörd i diskussioner i diskussionsforum. Ingen kan ta mer plats på bekostnad av någon annan. Samtidigt kommer vi ju på samma sätt diskriminera de som inte kan formulera sig i text på ett bra sätt. Vi bör därför jobba med olika medier, både asynkron (diskussionsforum) och synkron (e-möten) kommunikation. Ett exempel här är att det handlar om att bemöta inlägg på diskussionsforum på samma sätt oavsett kön. Utgå återigen ifrån att vi inte bemöter alla lika och koncentrera oss på att faktiskt göra det.

Det är några inlägg kopplat till detta. Kön och pedagogik finns det ofantligt mycket att fundera över…

Hjälp oss!

Vad tror du, vad bör vi tillsammans göra för att skapa en mer jämställd utbildning, kommer elever, lärare och personal att diskriminera mindre när vi inte träffas fysiskt lika mycket? Skriv gärna en kommentar om vad du tycker!


Antalet sökande till utbildningen i Skydd mot olyckor ökar igen

oktober 24, 2007

distansEfter ett antal terminers vikande söktryck har trenden vänt och vi har nu ett ökande antal sökande igen. 786 personer konkurrerar om de 152 platser som startar våren 2008. För ett år sedan var det 643 personer på 144 platser.

Av de som sökt en plats till vårens kursstart är 64 personer kvinnor, vilket är 8,1 procent av de sökande.
-Inför 2008 ska vi vidta olika åtgärder för att försöka öka andelen kvinnliga sökande till Skydd mot olyckor, säger Tarja Nyström, marknadsförare på Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS).

Många sökte distans
En nyhet den här antagningen är att utbildningen för första gången erbjuds på distans. 416 (varav 106 i första hand) personer har sökt distansalternativet som har 24 platser.

-Det visar på ett stort intresse för att läsa på distans, särskilt med tanke på att vi bara hade två veckor på oss att informera om utbildningen, säger Lise-Lott Eriksson vid antagningen.


Räddningsverkets lärare blir distansexperter

oktober 24, 2007

Tillsammans med IML (Institutionen för interaktiva medier och lärande) vid Umeå Universitet kommer vi att bedriva en utbildning i ”distanspedagogik”. Kursansvarig är Andreas Olsson. Det huvudsakliga syftet med utbildningen är att vara väl förberedd på skydd mot olyckor (SMO) distans som startar i februari 2008.

IT och media

Som det ser ut i nuläget blir det ca 10 deltagare i kursen, några väntar fortfarande på besked. Utbildningen är tre veckor heltid så vi tackar skolorna att de haft möjlighet att kunna skicka så många mitt under terminen (utbildningen börjar vecka 47). I utbyte kommer ni som går att få en riktigt bra utbildning av ett universitet och en institution som ligger i yttersta framkant inom området IKT och lärande, både inom forskning samt praktisk tillämpning i form av deras utbildningar.

Kursens innehåll är anpassat efter våra önskemål och behov och ger därför inga högskolepoäng. Man kommer däremot att få ett intyg på genomförd utbildningen. Kursen ges på helfart och är på distans men den innehåller två träffar. Tanken är att man ska få en kunskap kring både distansstudier och hur det är att träffas fysiskt under en distansutbildning.

Kursen innehålla tre olika delar: pedagogik, kommunikation och examination. Upplägget i kursen är tänkt att vara praktiskt utformat varvat med vissa teoriavsnitt. Våra lärare kommer att testa olika verktyg för att skapa kommunikation och interaktion. En idé är att lärarna själva ska skapa ett digitalt kursmoment i någon form. Vad detta blir hoppas vi kunna rapportera om senare.


Skydd mot Olyckor på distans

oktober 23, 2007

smo-pa-distans2.jpgSå är det då äntligen klart, det finns ett alternativ till den skolbundna smo utbildningen nämligen att läsa den på distans. Utbildningen börjar i januari och det är en hel del ansökningar som för närvarande behandlas efter alla konstens regler. Naturligtvis kommer en del, framförallt på räddningskurserna, att vara skolbundet i det vi benämner närträff.

På kursen ”räddning 1” är det tre veckor praktik på skola av kursens åtta veckor.På ”räddning 2” är det fem praktikveckor av 10 och på ”räddning 4” är det fortfarande oklart hur mycket praktik det blir. De andra kurserna under termin 1 har en närträff som uppstart och en som avslutning. Här kan du läsa mer om upplägget termin 1

Vi sitter för närvarande och jobbar intensivt med att ta fram så bra material som möjligt. Termin 1 börjar bli klar och det blir vad vi hoppas ett riktigt roligt och inspirerande material, med både föreläsningar, filmer, studiebesök och grupparbeten, etc. samt en hel del eget arbete.

Pedagogiskt skiljer sig denna distansutbildning inte nämnvärt från den skolbundna utbildningen. Upplägget bygger även här på räddningsverkets pedagogiska riktlinjer med ett processinriktat lärande i centrum och problembaserat lärande (PBL), men naturligtvis en hel del individuellt arbete. Utöver detta kommer det att vara en del föreläsningar och grupparbeten i vårt nyinköpta e-mötessystem från Adobe Connect. Detta innebär att vi träffas via webbkamera och mikrofon över nätet och kan både se och höra varandra samt en massa andra finesser.


Bränderna i Kalifornien

oktober 23, 2007

I Hollywood flyr ”stjärnorna” (samt 250 000 till , 600 000 uppmanas att evakuera skriver SvD) bränderna i Kalifornien. Även ett antal svenskar verkar vara på plats skriver DN. Förtydligande: Det är inga bränder i Hollywood (ännu, i varje fall). Enligt kommentar från Jörgen. Ny film på SvD om branden. Uppdaterat: Se vart bränderna härjar på denna googlemap.

Uppdaterat: En intressant blogg om svenskar i San Diego som är drabbade av branden. De ser skillnader mellan amerikaner och svenskar.

”everyone here in San Diego is so helpful and everyone really do everything they can to help the community where they live. You rarely see that kind of willingness to help in Sweden”.

Det kan vara intressant att fundera vidare på…

Firefighter Nation kan du följa tusentals brandmän och andra kunniga och intresserade personer diskutera branden och andra frågor som rör säkerhet och sjukvård. För dig som är intresserad av att skaffa ett kontaktnät som spänner sig världen över rekommenderar vi att registrera sig på nätverket.

Forum

Forumet innehåller också en stor mängd bilder, filmer, dokument mm för dig som vill lära dig mer om området.


Framtidssäkrad utbildning?

oktober 22, 2007

Elev tänker

Frågan är inte bara om vi utbildar för rätt saker utan om vi lär eleverna att lära sig själva. Vem vet vilka nya jobb det finns om två år?